Novitron adviseert en voert opdrachten uit voor bedrijven en instellingen in de meer hoogwaardige technische industrie. Het betreft zowel inhoudelijke projecten voor product- of procesontwikkeling, als ook de organisatie en het (interim)management van de daarbij behorende bedrijfsonderdelen.

Novitron werkt op een aantal hoofdgebieden:

  • Productontwikkeling.
Ontwikkeling van technische producten kenmerkt zich door een veelheid aan technologieën (mechanica, elektronica, software) en een diversiteit aan betrokkenen (klanten, ontwerpers, inkoop, co-makers/toeleveranciers, produktie, verkoop). Het succes wordt dan ook met name bepaald door de integrale "van zand tot klant" benadering van het project, waarin een ieder een optimale bijdrage aan het proces kan leveren.
Novitron zet strategische lijnen uit, verzamelt de benodigde expertise rondom de probleemstelling en is in staat technische mogelijkheden en plannen onafhankelijk op hun merites te beoordelen. Novitron stelt specificaties en een gefaseerd projectplan op en coördineert de uitvoering binnen de gestelde randvoorwaarden.
  • Produktie.
Er is geen discipline waarin het drieluik kwaliteit, levertijd en kosten zo prominent aanwezig is als in Produktie. Een accuraat en snel logistiek concept, betrouwbare toeleveranciers, (statistische) beheersing van de interne processen en een klantgericht team vormen de basis voor succesvolle produktieprestaties; een niet aflatende drang om die continue te verbeteren waarborgt klantenbinding voor de toekomst.
Novitron heeft ervaring met meerdere produktie-typologieën en verbeter-trajecten en is in staat uw produktie-organisatie te optimaliseren en verder uit te bouwen.
  • Kwaliteitssystemen.
Van een technisch voortbrengingsproces wordt kwaliteit verwacht; kwaliteit t.a.v. de uitvoering van alle activiteiten en daarmee kwaliteit van het eindproduct. Novitron heeft ervaring met ISO9000 kwaliteitssystemen om een technische organisatie beheersbaar te maken. De basis daarvoor vormt een weloverwogen kwaliteitsdoelstelling (wat doen we en hoever gaan we?), resulterend in een kwaliteitshandboek en waar nuttig werkprocedures. Het opstellen en de invoering ervan gebeurt in nauw overleg met de toekomstige gebruikers om een effectief systeem en een goede acceptatie te waarborgen. Zeer belangrijk daarbij zijn te ontwikkelen registratiesystemen om de goede kwaliteit (aan uw klanten) te demonstreren en om afwijkingen te signaleren ter continue verbetering.
  • Technische automatisering.
Computers zijn tegenwoordig bijna het synoniem van techniek. De intelligentie van ontwerp-, informatie- en meet- en regelsystemen bepaalt in hoge mate de efficiëntie en de kwaliteit van ontwikkelings- en produktieprocessen.
Novitron adviseert bedrijven bij deze automatisering en bemiddelt met toeleveranciers van hard- en software. Voor klant-specifieke deelontwikkelingen en installatie wordt een projectplan opgesteld en uitgevoerd inclusief de reorganisatie van bestaande naar nieuwe werkwijzen.
  • Bereidingssoftware ziekenhuisapotheek.
Novitron ontwikkelt en beheert een tweetal softwarepakketten voor de protocollering van medicijnbereidingen op de ziekenhuisapotheek. BAPS documenteert en bewaakt voorraadbereidingen en TgMed individuele (patiënt-afhankelijke) bereidingen. Beide pakketten worden in licentie geleverd en onderhouden via (onze voormalige dochtermij) Richmond BV.


De aanpak van Novitron is nuchter en pragmatisch. Geen breedvoerige analyses, maar doordacht en planmatig sturen op kwaliteit, tijd, geld, organisatie en informatie. Novitron staat daarbij voor teamgeest en toewijding onder het motto van "Én-Én-Engineering": het besef dat de wil om én het een én het ander te combineren nieuwe paden doet vinden voor creatieve oplossingen.

^ omhoog